I. Az adatkezelő

Név: Saccani Ágnes
Cím: Località Praximond 105., 11010 Saint-Pierre (AO),  Olaszország
E-mail cím: info@prontiva.com
Telefon: +36 30 307 6094, +39 342 909 5807
Weboldal: https://prontiva.com

 

II. Az adatkezelés célja és jogalapjai

 

1. Ajánlatkérés, információkérés

Árajánlatot, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos információt telefonon és e-mail-ben kérhetsz. Mindkét esetben csak az általad kért árajánlat és információ átadásához szükséges adatokat kezelem, amelyek a következők:
Telefonos megkeresés során: kapcsolattartó neve, telefonszáma.
E-mail-es megkeresés során: kapcsolattartó neve, e-mail címe.
Ezeket az adatokat a hozzájárulásod alapján kezelem, kapcsolattartás céljából. Amennyiben nem létesítünk üzleti kapcsolatot, az adatokat törlöm.
Hozzájárulásodat mindkét esetben visszavonhatod úgy, hogy küldesz egy emailt az info@prontiva.com e-mail címre. Kérésedre telefonszámodat vagy e-mail címedet egy munkanapon belül törölni fogom, másolatot nem készítek róluk. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

2. Szerződéskötés, számlázás

Ahhoz, hogy igénybe tudd venni valamelyik szolgáltatást és munkakapcsolatot alakítsunk ki, szerződést kell kötnünk. Ebben személyes adatként szerepelhetnek a Te vagy kapcsolattartód elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím), amikre kapcsolattartás céljából van szükségem, és a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
Az elvégzett munka díjáról számlát állítok ki, amihez egy számlázási névre és címre, valamint egy e-mail címre van szükségem. A számla tartalmazhat személyes adatokat, melyeket jogi kötelezettségem teljesítése érdekében kezelek.

3. Hozzászólások a blog bejegyzésekhez

A blogban lévő cikkekhez a weboldal látogatói hozzászólásokat írhatnak. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon (név, e-mail cím) kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Az adatkezelés célja hozzászólás és vélemény nyilvánítás lehetőségének biztosítása a blog tartalmával kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, ha küldesz egy üzenetet az info@pronitva.com e-mail címre. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésem jogszerűnek számít.

4. Sütik

A sütik (vagy cookie-k) kis információs fájlok, melyeket a weboldalak küldenek a böngészőknek. A legtöbb oldal használ sütiket abból a célból, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, statisztikai információkat rögzítsenek a látogatókról és minőségi felhasználói élményt nyújtsanak.

Léteznek ún. átmeneti (vagy session) cookie-k (sütik), amik törlődnek a böngésző bezárásakor, illetve állandó (vagy persistent) cookie-k (sütik), amelyek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészőben. Az átmeneti cookie-k elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, míg az állandó cookie-k a jobb felhasználói élményt biztosítják.

A cookie-kat (sütiket) bármikor törölheted a számítógépedről, illetve böngésződben letilthatod azok telepítését és alkalmazását. Amennyiben szeretnéd letiltani a cookie-k használatát, az alábbi linkeken található információk segítenek a böngésződ megfelelő beállításában:

Google Chrome cookie beállítások

Safari cookie beállítások

Firefox cookie beállítások

Internet Explorer cookie beállítások

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás segítségével mérem. A szolgáltatás használata során továbbított adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelve ezen a linken érhető el.

A weboldalon a Facebook konverziómérésre alkalmas pixelét is használom. A Facebook cookie-król itt olvashatsz bővebb tájékoztatást.

5. Facebook, Instagram

Szolgáltatásaim reklámozása céljából Facebook és Instagram oldalakat működtetek, melyek célja vállalkozásom népszerűsítése. Ezen oldalak és azok tartalmának követése, megosztása, a tartalmakhoz való hozzászólás a felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul.
Mivel a felhasználók személyes adatait az adott közösségi oldal kezeli, a felhasználókra a közösségi oldal adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyek itt és itt érhetőek el.
Hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a Pronti Facebook oldalán a kedvelés  (“lájk”) visszavonásával, Instagram oldalamon pedig a követés visszavonásával, hozzászólásod törlésével.

6. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátognál egy másik honlapot, így amikor a beágyazott linkeken keresztül egy másik honlapra látogatsz, személyes adataid kezeléséért és védelméért a meglátogatott honlap kezelője a felelős. Ezért javaslom, hogy mindig olvasd el az adott honlap adatkezelési tájékoztatóját.

 

III. Az adatkezelés időtartama

Ajánlatkérés, információkérés: ha a megkeresés kapcsán üzleti kapcsolat alakul ki, akkor az üzleti kapcsolat fennállása alatt, annak végéig. Ha üzleti kapcsolat nem alakul ki, az adatok törlésre kerülnek.

Szerződéskötés, számlázás: szerződés esetén a szerződés érvényességi idejének lejártáig vagy a szerződés felmondásáig. Számlázás esetén jogszabályban előírt ideig (tárgyév + 5 év).

Hozzászólások a blog bejegyzésekhez: amíg a felhasználó nem kéri a hozzászólás törlését.

Sütik: érvényességi idő lejártáig vagy amíg a felhasználó nem törli a sütiket a böngészőjéből.

Facebook, Instagram: lásd a Facebook és Instagram adatkezelési szabályzatának adatmegőrzésre vonatkozó pontját.

Google Analytics: 26 hónap.

 

IV. Adattovábbítás, címzettek

Vállalkozásom a következő adatfeldolgozókkal dolgozik együt:

Tárhelyszolgáltató:
SiteGround Spain S.L.
Calle de Prim 19.
28004 Madrid, Spanyolország
Tel: +44 20 718 39093
(A honlap teljes tartalmának és a honlap működtetéséhez szükséges személyes adatok tárolása.)

 

V. Adattovábbítás harmadik országba

Vállalkozásom működése során az Amerikai Egyesült Államokba (USA) történik adattovábbítás a Facebook és a Google Analytics használata révén. Mindkét cég megfelel az EU és az USA között létrehozott Privacy Shield (“Adatvédelmi pajzs”) keretszabályzatnak. A tanúsítványok az alábbi linkeken megtekinthetők:
Facebook
Google

 

VI. Adatbiztonsági intézkedések

Vállalkozásom működtetése és szolgáltatásaim teljesítése közben a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem, és technikai valamint szervezési intézkedésekkel gondoskodom azok biztonságáról.
Az általam használt WiFi jelszóval védett, a laptopomra történő belépéshez felhasználónév és jelszó megadása szükséges. Mindig a legfrissebb verziójú vírusirtót használom. A telefonomban lévő adatokhoz kód megadása után lehet csak hozzáférni.

 

VII. Az érintettek jogai

 

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult vagy arra, hogy hozzáférést kapj a személyes adataidhoz és a következő információkhoz:

 • mik az adatkezelés céljai
 • mik az érintett személyes adatok kategóriái
 • kik azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltem vagy közölni fogom, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • további jogaid

Kérésedre az adatkezelés tárgyát képező személyes adataid másolatát rendelkezésedre bocsátom. Ha kérelmedet elektronikus úton nyújtottad be, az információkat széles körben használt elektronikus formában adom át Neked.

2. Helyesbítéshez való jog

Kérésedre kijavítom a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve az adatkezelés célját figyelembe véve kiegészítem a hiányos személyes adataidat.

3. Törléshez való jog

Jogosult vagy kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rád vonatkozó személyes adatokat. Ha nem kéred, akkor is köteles vagyok késedelem nélkül törölni személyes adataidat, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonod a hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor

Ha már nyilvánosságra hoztam a személyes adatot, amelyet köteles vagyok törölni, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszem az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassam az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy kérelmezted tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzam az adatkezelést, ha

 • a személyes adataid pontossága kérdéses. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az adatok pontosságát nem tisztázzuk.
 • véleményed szerint az adatkezelés jogellenes. Ilyenkor törlés helyett kérheted a felhasználás korlátozását is.
 • már nincs szükségem a személyes adatokra, de  igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg  megállípításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adataidat csak tárolni fogom.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, és annak jogalapja hozzájárulás vagy szerződés, jogosult vagy kérni, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjam vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsam.

6. Tiltakozáshoz való  jog

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetem.

 

VIII. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatok automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet.

 

IX. Panaszkezelés

Ha bármilyen kifogásod, panaszod vagy kérdésed van személyes adataid kezelésével kapcsolatban, lépj velem kapcsolatba az info@prontiva.com e-mail címen.

Ha bírósági úton szeretnéd jogaidat érvényesíteni, ezt polgári per keretében teheted meg. Keresetedet a lakóhelyed szerinti törvényszéken kell benyújtanod.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseiddel illetve panaszaiddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz. Elérhetőségeik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

X. Jogalapok meghatározása

A tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokat vettem figyelembe a jogalapok meghatározásához:

E-mail címemre küldött üzenet és telefonszámomra érkező hívások:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

Számlázási kötelezettségem teljesítése:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség.

Blog hozzászólások, Facebook oldal üzemeltetése, sütik:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

 

XI. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018.05.25-én lép hatályba, és bármilyen jogszabályi változás, illetve a vállalkozásom tevékenységében történő változás esetén frissítem.

Pin It on Pinterest